You are here: Home > Holidays & Celebrations > Hanukkah > Music
Sort By:
Cindy Paley Chanukah Singing Celebration Craig Taubman Celebrate Hanukkah! Debbie Friedman - Light These Lights (CD)
Doda Mollie - Chanukah Pajamikah! (CD) Light the Menorah: a Hanukkah Handbook by Jacqueline Jules Light the Menorah: a Hanukkah Handbook by Jacqueline Jules
Paul Zim - Chanukah is Tops! Paul Zim - Chanukah Party Paul Zim - The Magic of Chanukah
Shira Kline - Shirlala Chanukah Shirettes - Cha Cha Chanukah